egyebvar8.gif (4872 bytes)Középkor

A középkor a nyugat-római császárság összeomlásától (476) kb. a XV. század végéig, Amerika felfedezéséig tartott. (1492) A középkori művészet kezdetét, (XI. - XII. század), romanikának, ROMÁN stílusú (félköríves keresztboltozat) időszaknak nevezték el.

roman7.jpg (1384 bytes)

Az elnevezés a római hagyományok követésére utal. Maga a stílus Franciaországban és Itáliában alakult ki, erős egyházi támogatással. (szerzetesrendek) A harcoló egyház stílusa volt, ezt tükrözi a korszak zenéje. 

romanstilus.jpg (2098 bytes)szekes.jpg (13584 bytes)  (roman stílus) A pécsi Székesegyház

A zene lényeges részét alkotta a keresztény istentiszteletnek. A korai középkorban kialakult az egyszólamú gregorián ének: hajlításokban gazdag dallam, (egy szótagra egy hang kerül), bibliai vagy egyéb vallásos tárgyú szöveggel, kíséret nélkül. A hagyomány szerint Szt. Ambrus vezette be, amit I. Gergely pápa szentesített és rendszerezett 600 körül, tőle kapta elnevezését. Szillabikus, azaz szótagoló éneklésnek is nevezik.

gregorianchant.jpg (9267 bytes)  Régi gregorián kottakép roman.jpg (4349 bytes)

Jellegzetes félköríves boltozat  

 

 

Másik zenei stílus a diszítéses, azaz melizmatikus gregorián dallam, ahol egy-egy szótagra több hang, vagy egész kis dallamív is juthat. De már a VII. sz.-ban találkozhatunk kezdetleges többszólamúsággal. Minthogy a gregorián ének szövegei prózaiak, szabadabb zenei ritmus fejlődhetett ki. Ugyanazt a melódiát többféle szöveggel is énekelték. Az ismert melódiát neumák segítségével idézték emlékezetbe. Neuma, mint a kottaképen is látható, a hangjegyírás őse, mellyel nem hangmagasságot, hanem irányt jelöltek. A 10. sz.-ban kezdik a neumákat vonalakra írni. Arezzói Guidó (11.sz.) nevéhez fűződik a mai kottaírás és szolmizáció bevezetése. A 12. sz.-ban a kotta már a hangok időtartamát is jelzi.

Az egyházi zene mellett tovább élt a népi zene, az urak is kedvelték a muzsikát. Nemegyszer az úrhölgyek és az urak is tudtak valamilyen hangszeren játszani.

02balnyil.gif (1331 bytes)